اعضاء محترم هیأت علمی و محققان دانشگاه جهت دریافت فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی، فرم زیر را Download ، تکمیل نموده و به دفتر روابط بین الملل در معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال نمایند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: