ضوابط ونظام نامه فعاليت دبيرخانه هيات امناي دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي

                                               و خدمات بهداشتي درماني كشور و موسسات وابسته

 

با توجه به نقش واهميت هيات امنا دردانشگاهها / دانشكده ها وموسسات وابسته به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ونيز وظايف ، اختيارات وظرفيت هاي تعريف شده درقانون تشكيل هيات امنا مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي وهمچنين قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 20) و از طرفي ايجاد تشكل هاي هيات امنائي دربيمارستانهاي تابعه ، ضرورت ايجاد ساختاري باشرح وظايف واهداف مشخص را در دانشگاهها / دانشكده ها / موسسات بوجود آورده است . اين امر با تصويب ساختارتشكيلاتي (نمودارسازماني)، شرح وظايف وپست هاي سازماني توسط هياتهاي امنا وايجاد دبيرخانه دائمي هيات امنا دراين موسسات در سال 90-1389 با هماهنگي مركز تحول اداري وزارت متبوع نهادينه گرديد.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: